LINQ to Entities - Conceitos Básicos e Características - Parte 1

watch_later 22 de jul de 2014
http://www.codeproject.com/Articles/246861/LINQ-to-Entities-Basic-Concepts-and-Features